Díla moderní, soudobá

...

 

Z výstavy obrazů Petra Špačka -  Aktuálně

Ika  Anderlová - Šmoldas
Autorka je absolventkou Střední průmyslové školy keramické v Bechyni. Svému oboru zůstává věrná a plně se věnuje užité i dekorativní kerammice. Typickým znakem její tvorby je majolika, široké spektrum barev, konkrétní, okamžitá inspirace ... Svůj osobitý výtvarný projev obohatila rovněž malbou - v této oblasti ji oslovila ponejvíce práce s akrylem, pro který volí jako malířský podklad "živé a při prací komunikující" plátno. Sama říká :"...v mých dílech se promítá celý můj život. Otázkou je, zda život ovlivňuje moji tvorbu, nebo naopak :) ..."

Blanka Bohdanová
Známá herečka se malbě a grafice věnuje už od poloviny sedmdesátých let. Vytváří barevné volné fantasie. Oleje na plátně, serigrafie a litografie.

Miloslava Borová
*5.5.1967 - Broumov
Dětství autorka prožila v Poličce, dnes však žije a sní v Praze ... občas však i v oblacích a na jiných planetách... Studovala na umělecké sklářské škole a zpočátku se věnovala spíše geometrickým tvarům a především vlastní práci se sklem. Počátkem 90. let svůj vnitřní svět reflektovala pomocí grafiky, později vznikly obrazy malované temperami, posléze ji zaujal výraz olejomalby. Získává v něm více prostoru pro zachycení vnitřních prožitků a vizí... Zatím poslední výstava jejích děl byla nazvána Vnitřní světy a konala se v roce 2016 v Praze.

Helena  Brokešová
*8.4.1953 - Pardubice
Malířka a keramička, svobodné povolání. Autorka se věnuje výtvarnu odmala, navštěvuje postupně mnoho kurzů na malbu i keramiku, tu zvládá rychle a dále prohlubuje poznatky o malbě (prof. Jiroutek). V té době se žíví jako prodavačka textilu a tíhne k aranžérství. Vystavovat začala se skupinou přátel, říkali si "X".

Helena Cejnarová
*1943 - Roveň, Severní Čechy
Malířka, grafička, kreslířka. Externě studovala Školu výtvarných umění v Praze (prof. Šámal), poté UMPRUM Brno (prof. Šenk, Navrátil, Raný, Najmr), a dále soukromé studium malby u akademického malíře Eduarda Miléna, prošla celou řadou uměleckých zaměstnání, nyní svobodné povolání. Její tvorba snese přívlast "lyrický symbolismus". Pastely a oleje.

Alexandra  Dětinská
Taková decentně živelná:), milá, pohodová, usměvavá výtvarnice, která kudy chodí, tudy tvoří - tedy, pokud není zrovna u malířského stojanu, tak alespoň v mysli a v představách. Inspiruje ji a její fantazii probouzí naprosto všechno kolem, hmotné i nehmotné ... lidé, architektura, příroda, zvířata, vztahy mezi všemi a vším. Hodně častou inspirací jsou sny ... v nich se totiž může stát cokoli. Stejně jako v Sašiných obrazech ...

Jaroslava Divišová
...z osobního vyznání autorky:"Zlomem v mém životě se stal okamžik, kdy jsem se potkala s profesorem ak. mal. Antonínem Jiroutem, a začala k němu docházet na hodiny kreslení... Zatoužila jsem se mu podobat, sama sebe poctivě přijmout a tvořivým způsobem zacházet s tím nejlepším, co je hluboko ukryté. S otevřenými smylsy pocítit věci ve své mnohotvárnosti,které jsou ochotny prozrazovat stále něco nového a zajímavého. Ano, malování se mi stalo štěstím. Je důležité ho uchytit a nepustit. Malování přináší úlevu od vnitřního napětí, přináší svobodu a radost. A tím moje cesta není pouhé stárnutí, ale opravdový život."

Dita Dostálková, ak. mal.
*14.3.1972
V letech 1986 až 1990 vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v UH, po ní velmi úspěšně absolvovala v roce 1996 i na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru Designu výrobků u prof. Ing. Arch. Otakara Diblíka. Již během studií získala další zkušenosti na stážích a stipendiích v Holandsku, Itálii a Polsku. Cesty do dalekých zemí jsou jí velkou inspirací, podobně jako krajina domova a střípky z naší historie. Dita se předevší věnuje malbě na hedvábí, ilustraci a interiérovému designu.

Miloš Fajkus
*15.7.1945
Absolvent stavební fakulty VUT Brno, výtvarná studia soukromá. Společných výstav se zúčestňuje od roku 1986, od roku 1989 má za sebou okolo dvaceti samostatných výstav, velmi úspěšnou uspořádala i naše galerie v roce 2003. Jeho tvorba je charekteristická lahodícími okrovými odstíny barev u krajin a stejně sladěnou kombinací barev i tvarů u všech ostatních obrazů. V kompozici hojně využívá svého původního archetonického a technického vzdělání. Přesto vytváří, jak vidno, velmi poetické a myšlenek plné obrazy. Je totiž takový... a proto se asi vrhnul na "tenký led umění" a opustil svoji projektanskou, jistější profesi.

Eva Filipová
*1961
Vystudovala FFUK v Bratislavě, pracovala v knižním vydavatelství Tatran. Věnuje se malbě, kresbě a keramickým objektům, píše poezii. Malířské dílo Evy Filipové se pohybuje v proudu nonartificiální výtvarné tvorby mezi naivismem a lyrickou abstrakcí. Eva Filipová využívá ve své tvorbě rozmanitou šíři technik a technologií, a to včetně vzájemných a složitých propojení a kombinacích. A tak se vedle klasických temper a olejů se setkáte s koláží, frotáží, reliéfním vrstvením, vkládáním textilu a kamenů do obrazů, kresbou do malby a malbou do kresby atd. atd. Přitom toto využívání různých technik není formální a samoúčelné (či vypočítané jen na efekt), ale naopak záměrné, jako výsledek hledání a také "hry" s materiálem. Vždyť co jiného by měl přinášet tento proud výtvarné tvorby, který se záměrně vyhýbá postmodernistické negaci a estetizaci ošklivosti, než výsledek (projekci) poetického pocitu, pohledu na svět. Na svět, ve kterém je místo pro krásu, hru, radost. Zvláštním momentem (proudem) tvorby Evy Filipové je tvorba pro děti. A slovem děti se myslí nikoliv jen ty malé (a milé) bytosti kolem nás, ale také ty děti (my sami) v nás. Mluvíme zde o světě plném fantazie, pohádkových představ, v nichž je možné setkání každého s každým, kde nic není neobvyklé a kde i věci obyčejné zdají se být záhadné...

Michal Halva
*20.4.1964
Studoval soukromě. Michal je z těch šťastných, kteří po letech hledání nacházejí vlastní ztvárnění. Od pastozních maleb krajin přes dvoubarevné aquarely architury až k samému osobismu. Nehojně zastoupen v českých galeriích, pravidelně a úspěšně vystavující v Japonsku. Herec Miroslav Horníček o něm řekl:"Když jsem se setkal s jeho obrazy, hned jsem věděl, že jsem se ocitl v jiném světě a já myslím, že malování má právě toto poslání, ....

Jindřich  Hegr, akademický malíř
*19.3.1933
Malíř, ilustrátor, restaurátor. Studoval na Vyšší uměleckoprůmyslové škole v Praze (1949-1950) a na AVU Praha v letech 1950-1955 (prof. V.Rada). V počátku tvorby se věnoval realistickým obrazům městské civilizace, často s aspektem na sociální prostředí (chudinské, dělnické ap.) V druhé polovině šedesátých let dochází ke zlomu a začíná využívat tématiku kraje rodné Vysočiny. Dnes se dá označit za opravdového lyrika krajiny Vysočiny. Na svém kontě má celou řadu restaurátorských úspěchů, především na pražských sgrafitech a freskách, i pěknou řádku samostatných výstav v celé Evropě. Zastoupen je v mnoha galerií. Oleje na sololitu a kresby.

Helena Hurtová, akademická malířka
*24.8.1953 - Přerov
Paní Helena má za sebou studia propagační grafiky na SUPŠ v Uherském Hradišti (F. Nikl, J. Hanáček) a dále ateliér knižní kultury a písma na VŠUP v Praze (M. Heger, P. Rolčík). Na svém kontě má několik ocenění a členství ve skupině Střet 2001. Je nám ctí patřit mezi šest galerií, v ČR nabízejících její díla. Olej často kombinuje s křídou, maluje postavy a figury, ale hlavně jejich duše a příběhy, občas také proto volí symboliku komedie del´Arte.

Sergej Iščuk
Sergej Iščuk se narodil v r. 1970 v Kalininsku (Rusko). Studoval a žil v Saratově (Povolží), kde se mj. setkával a vystavoval s významnými ruskými malíři. Patří mezi ně i například Viktor Fjodorovič Čudin, Vjačeslav Vladimirovič Lopatin nebo národní umělkyně Ruské federace Taťjana Chachanovová. Od roku 1999 žije a tvoří v České republice. Během své tvorby uspořádal již několik samostatných i skupinových výstav jak v Rusku tak i v ČR a jeho dílo je zastoupeno v mnoha muzeích i v soukromých sbírkách.

Ivana Janková
*1969 - Praha
Vystudovala SPŠ grafickou obor polygrafie. Věnuje se drobné tvorbě z papíru a textilu. Fotografie prezentují přání malovaná na hedvábí.

Zuzana Kadlecová (Loukotová), ak. mal.
*15.10.1960 - Liberec
Absolvovala gymnázium humanitního zaměření, poté prošla studiem na Vysoké škle uměleckoprůmyslové. (zprvu atelier filmové a televizní grafiky, dále pak atelier užité malby). Absolvovala pod vedením docenta Františka Krčmáře v roce 1987. Téhož roku začala s pedagogickou činností na SUPŠ v Turnově, též na SUPŠ v Jablonci nad Nisou. Jako externí pedagog působila od roku 1993 též na nově vzniklé katedře textilního a oděvního návrhářství Technické univerzity v Liberci. Zdrojem inspirace i hlavním zájmem tvorby autorky je figura. Pojetí ženské figury využívá prvky insorované rekalmou i módní fotografií. Pro mužskou figuru je též důležitá mechanika pohybu, snad jen v rasantnější podobě. Autorka používá speje, akryly, pastel či vlepuje do obrazu papír. malba jde přes rám - tedy nejde o úzkostlivou snahu o tvar těla či pevnost objemu - výsledkem je spontánní vepsání alternativ. Autorka se zabývá rovněž grafiklou, kde volí techniku především lptu a suché jehly.

Ondřej Kočár
Na univerzitě se zabýval malbou, grafikou a jinými výtvarnými technikami. V současnosti se nejvíc věnuje olejomalbě. Zobrazuje snová města a zátiší. Rád maluje portréty. Hledá vyšší hodnoty lidského bytí. Snaží se za světem skutečným nalézt cestu k světu mystickému, věčnému, ke všeočišťujícímu světlu.

Kristian Kodet, akademický malíř
*17.7.1948 - Praha
Jeden z nejvýznačnějších současných malířů, syn sochaře Jana Kodeta a vnuk sochaře Emanuela Kodeta. Velice mladý (1963-4)je scénografem v Městských divadlech pražských, poté studuje malbu na Akademii des Beaux Arts v Bruselu (1964-8). V roce 1979 emigruje do USA. Ve svém díle tíhne po předcích k figurálním tématům, je poetou kladoucím důraz na barvu, světlo a stín. Svým dílem je zastoupen ve významných sbírkách na celém světě.

Michaela Kršáková
Informace o autorce budou doplněny

Petr Lichtenberg
*21.5.1970
Malíř, autodidakt, který se ve svých obrazech snaží o co nejvěrnější zachycení skutečnosti, hledá detaily letmým pohledem nezachytitelné. Jeho obrazy jsou na první pohled srozumitelné, odbornou veřejností označované jako realistické až fotorealistické. Velmi častým námětem jeho děl je voda, ať už to jsou kapky nebo tříštící se vlny. Je držitelem ocenění za druhé místo v mezinárodní soutěži osmi evropských zemí European Art Awards za rok 2016.

Karel  Mácal
*20. 12. 1932 - Praha
Malíř autodidakt, maluje a kreslí, jak sám říká, snad od narození. V dospělosti se pak malířsky zdokonaloval soukromě (Dobiáš, Netík...). Vystudoval VŠ chemickou se specializací na výbušniny, a v nich se nakonec stal uznávaným a vyhledávaným odborníkem. Toulky přírodou, kresba a malba mu zůstaly protipólem náročné profese. Občas se účastní, a to velmi úspěšně, společných výstav a přehlídek malířů. Maluje velmi moderně, používá (i v kombinacích) olej, akryl, akvarel, pastely, techniku airbrush ...

Václav Mach-Koláčný
*31.7.1953 - Brno
Soukromě studoval kresbu, malbu, fotografii a počítačovou grafiku. Jeho tvorba zachycuje krajiny duše a duše krajin, hledá návraty, kořeny, prameny. Pořádá hojně výstav, hlavně v Čechách a na Moravě. Dílo je tvořeno malbou olejem i akrylem, kresbou a dokreslovanou počítačovou grafikou.

Martin Maršík
*23.4.1972
Záčátkem 90.let začal fotografovat a soukromě studovat výtvarnou tvorbu (předevšim prostřednictvím svého strýce ak. malíře Dušana Kadlece).

Bohumil Nečas
*1958
Autor se vyučil v oboru typografie, dále pokračoval studiem na Uměleckoprůmyslové škole v Brně u prof. Ant. Odehnala a prof. Miroslava Brabence. Stěžejní část jeho výtvarné tvory je zasazena do malby a grafiky, věnuje se však též kresbě. Autorova tvorba je zastoupena v tuzemských i zahraničních sbírkách.

Luděk Pavézka
*1949
Výtvarník a designér. Autor je všestranným člověkem - výraznou stopu jeho designu nesou hračky, spotřební zboží, nábytek do parků, měst a nádražní mobiliář do čekáren, který zhotovuje "na klíč". Zabývá se též reklamní činností, kreslí, modeluje, seká, brousí a vrtá - dělá vše, co ho baví a těší. Po absolvování vysoké školy modeloval portréty a tvořil reliéfy technikou pneumatických forem. Nyní se zabývá volným uměním, kreslí především ženské akty, modeluje a odlévá do pryskyřice.

Jiří  Pech

David Rambousek
*8. 4. 1977
Citlivý člověk a nadaný výtvarník, v jehož podání má olejová barva na plátně nejen povrchní a prvoplánovou viditelnost, ale oslovuje jiskřivou, sladěnou barevností, hloubkou námětu i vlastního prožitku. Kromě vlastních prošlapaných a promalovaných cest, kterým se zpočátku jako samouk věnuje od útlých let, absolvoval DUA při SOUŠ a SVOŠ Grafická Jihlava... Inspiraci k vlastnímu rukopisu nacházel u svých oblíbených výtvarníků - B. Reynka, J. Pruchy, B. Laciny, M. Ranného, A. Slavíčka, J. johna,J. Jíry.

Vladimír  Renčín
*6. prosince 1941 - Pečky
Vladimír Renčín je český kreslíř, ilustrátor, karikaturista, autor svérázného humoru, neopakovatelné kresby a jedinečných postaviček (Dlabáček, Rambousek, Marie…).

Karel Rossí, ak. mal.
*1955 - Brno
Studoval na AVU v Praze u prof. K. Součka (1975 - 81).Zpočátku experimentoval s grafikou, nyní se však věnuje malířské tvorbě, v níž od 80. let převažuje krajina a zátiší. Pracuje osobitou staromilskou technikou na nevelkých formátech. Používá anachronické malířské prostředky a postupy, malba obsahuje prvky fantaskního realismu....

Jiří Salajka
*1.9.1955
Malíř a grafik, vystudoval pedagogiku v Brně, obor čeština a výtvarná výchova. Kantor je výtvarníkem pouze na vedlejší úvazek, to ale neplatí o jeho nepojmenovaných dílech. Barevné, ale ladící nikoliv burcující, vyjádření citů, pocitů, nálad, výjevů, představ.....Oleje na plátně, monotypy.

Pavel Sasín
*1950
Malíř, grafik a fotograf. Studoval výtvarné umění, malbu a grafiku na Univerzitě Mateja Bella v Banské Bystrici. Zabývá se také tvorbou šperků a digitální fotografií. Od roku 1992 se věnuje pouze vlastní výtvarné tvorbě. Tvoří osobitou "kombinovanou" technikou, používá reliéfní vrstvený podklad, který koloruje, různě upravuje i zlatí. Svoje obrazy zpravidla nepojmenovává, ale čísluje - "název" ponechává na divákovi a jeho fantazii, aby si tak dílo sám pojmenoval a stal se jeho "spoluautorem".

Miloš  Sláma
*2.6.1965
Studoval grafiku a knižní ilustraci u prof. I. Brtny, M. Kunové a Z. Vimra na výtvarné škole V. Hollara (1992-1994). Ve své tvorbě se orientuje především na náboženská témata. Tvoří kombinovanými technikami, dále linorytem, suchou jehlou, mezzotintou. V roce 1995 realizoval keramickou křížovou cestu a interiér kaple Nejsvětější Trojice ve Vepřové. Externě též vyučuje. Jeho tvorba je zastoupena v tuzemských i zahraničních galeriích.

Miroslav  Stárek
*27. 9. 1950 - Praha
Dětství a mládí strávil v Pomezí u Poličky. Vysočinský kraj zanechal v autorovi nesmazatelnou stopu, která po celý dosavadní život ovlivňuje jeho tvorbu. V letech 1966-70 vystudoval SUPŠ v Brně. Poté působil jako výtvarník v obchodním podniku v Pardubicích. V roce 1989 pak založil vlastní reklamní agenturu. Věnuje se užité grafice i volné tvorbě. Je zastoupen v řadě výstavních síní a též v mnoha soukromých sbírkách.

Alena Synková, akademická malířka a sochařka
*1.3 - Holenice u Turnova
Narodila se v holenické myslivně a v dětství měla jasný vzor: Káju Maříka. Vystudovala střední uměleckou průmyslovku v Turnově a pak VŠ UMPRUM v Praze. Tu absolvovala, po roční studijní stáži na Kunsthochschule v Halle, v roce 1968. Týž rok emigruje a loučí se nadlouho s rodinou i vlastí. Od r. 1976 žije ve švýcarském Bremgartenu. Její malby, kresby i plastiky poeticky zobrazují ženy a dívky, jejich vlastnosti, city, nálady....

Petr Špaček
*10.3.1963
Malíř a keramik, samouk. Talentovaný a zručný mnohostraný umělec, romantická duše tíhnoucí k historii a pátrající po pravém citu..... Svébytnou kombinovanou technikou kontrastů jemných odstínů barev a ostrých kontur maluje poeticky laděné obrazy venkovských stavení, městských motivů a krajin Vysočiny. Nemnoho vystavuje samostatně, nemnoho společně, v Galerii Vysočina - 2001.

Jan Štěpánek
*7.1.1940
Malíř, grafik, kreslíř. Studoval soukromě u prof. Bohdana Laciny v Brně (1966-1970). Malíř vytváří volné kompozice víceméně geometrální, pastelem na papíře a kombinovanou technikou na sololitu.

Jiří  Švec
Mimořádně úsměvná a milá díla od mimořádně úsměvného malíře - samouka.

Oldřich Tomek
*26.2.1951 - Praha
Je doktorem filozofie v oboru novodobých dějin, i jeho obrazy jsou novodobé, možná i dějinné. Maluje více jak třicet let a má za sebou řadu somostatných i společných výstav, především v zemích českých. Tvorbou mu je jakýsi osobní surrealismus. Barevně přebujelé výjevy duše na straně jedné a barevně poetické obrazy Vysočiny na straně druhé......

Bohuslav Vágner
*5.6.1965 - Jablonec nad Nisou
Původním povoláním je zahradník - pracoval na zámku Sychrov, kde mimo jiné vytvářel i květinovou výzdobu interiérů ze sušených květin. Svému koníčku - malování se věnuje od dětství; aktivně maluje asi osmnáct let. V technice malby se vzdělával sám a k současné tvorbě se vypracovával vlastní prací a zkušenostmi. Zpočátku jej zaujaly temperové barvy, od kterých přešel k olejomalbě i akrylu. K tématům jeho prací patří především zachycení mezilidských vztahů, spojejní člověka s anděly, téma času či pozemnského poslání člověka .... Svoji malířskou tvorbu obohatil též o tisky monotypů a věnuje se rovněž výrobě keramiky RAKU a šperkům. Jeho výtvarné práce zdobí ineriéry nejen v Čechách ale i v zahraničí.

Jiří Valeš
*10.4.1957
Současný úspěšný malíř vedut uspořádal již několik desítek výstav. Romantická historická zákoutí mnoha evropských měst maluje olejem na plátno. Je představitelem tzv.druhého neorealismu.

Pavel Vedral

Jiří Vidlák
*1968 - Náměšť nad Oslavou
slovy autora : „Původně jsem byl učitel anglického jazyka a také malíř, nyní jsem malíř a také učitel anglického jazyka. Mám rád příběhy a místa, která v sobě ukrývají stopy těchto příběhů. Staré domy, městská zákoutí či tajemná místa hradů a zámků… Výtvarné umění je pro mě neverbálním prostředkem komunikace mezi výtvarníkem a divákem. Proto volím takový malířský jazyk, který je obecně srozumitelný a témata, která diváka vybízejí, aby si sám vymýšlel historky a vkládal je do obrazu. Takové historky nejsou nikdy definitivní a dokončený tak vlastně nikdy není ani obraz. Hopsající dáma na schodech je dnes veselá, protože tuší, že ji večer milionář požádá o ruku, ale zítra možná bude poskakovat proto, že prohrála sázku v hospodě nevalné úrovně anebo že vypila příliš kefíru. A pozítří? To se teprve uvidí, co vás napadne…“

Zdeněk Vonásek
*1936
Původním povoláním je stříbrník, turnovskou šperkařskou školu absolvoval v roce 1955. Po studiích se uplatňoval v různých poloprofesích (pomocný kreslič, pomocný projektant, pomocný stavěč), do kterých ho vehnaly někdejší paragrafy o rozvracení socialistické společnosti. Nyní se již řadu let věnuje svobodnému výtvarnému povolání.

Rostislav  Zárybnický, akademický malíř
*12.12.1936 - Sklíň na Volyni
Pochází z rodiny volyňských Čechů, která se po druhé válce usadila na severozápadě Čech. Roku 1955 odmaturoval a léta 1956-1962 strávil na AVU v Praze, v ateliéru prof. Vladimíra Sychry. Je tvůrcem vlastní osobité invence, přitom však zralého a poutavého vidění. Právem jej můžeme považovat za jednoho z nejoriginálnějších a svým způsobem nejlepších figuralistů současnosti.


 • první strana
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především do r. 1950 (Tomanův slovník...)
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především po r. 1950
 • Současná tvorba vysočinských malířů
 • Současná tvorba mimo-vysočinských krajinářů
 • Díla moderní, soudobá
 • Grafika a kresba
 • Fotografie
 • Řezbáři, sochaři, kováři, keramici, skláři, šperkaři, paličkovaná krajka a další
 • Paspartování
 • Grafologické služby
 • Prezentace adjustací
 • Starožitnosti
 • Výtvarné potřeby
 • Dále galerie nabízí ...
 • Další služby galerie pro vás

design & html & php © 2002-2019 Pavel Sodomka