Grafika a kresba

Oddíl grafiky a kresby je průběžně doplňován, neboť nových autorů stále přibývá, čemuž jsem velice ráda a moc si jejich spolupráce vážím. Kromě již zobrazených výtvarníků Galerie Vysočina nabízí díla i těchto významných českých grafiků a grafiček či autorů věnujících se mistrovské technice kresby: Olgy Vychodilové, Jana Kavana, Hany Čápové, Zdeňka Mézla, Karly Ryvolové, Marie Blabolilové, Herberta Kiszy, Marie Michaely Šechtlové, Jiřího Štourače a mnoha dalších . . . i jejich práce budou v blízké době na tomto místě k nahlédnutí(děkuji za Jejich i Vaši trpělivost a pochopení).

 

Jiří  Betlach
*7.6.1970 - Svitavy
Dar výtvarného projevu k němu přišel jako blesk z čistého nebe, který jej zasáhl skutečně ze dne na den až ve středním věku, kdy je sice začínajícím ale zároveň velmi nadějným výtvarníkem. Kresbě tužkou se věnuje jako autodidakt "teprve" (však vše má svůj čas) od března 2011 zato velmi intenzivně a s velkým zaujetím. Kresbě zkrátka zcela propadl. Na hřebík dokonce pověsil svoje kuchařsko-kulinářské povolání. Je rovněž příznivcem "staré dobré" černobílé fotografie, kterou občas užívá i jako předlohu pro svoje kresby, nechodí-li za náměty kreslit přímo do plenéru.

Zdeňka Burgetová
*15.3.1934 - Rájec nad Svitavou
Výtvarný obor studovala na pražské Pedagogické fakultě UK (1962 - 1966) u profesorů Cyrila Boudy, Karla Lidického a Květoslava Endrýse. Po léta působí jako malířka, kreslířka a především grafička a ilustrátorka v Praze. Od roku 1973 jí byla uspořádána řada autorských samostatných výstav u nás i v zahraničí (Německo, Rakousko, Bulgarsko, USA...). Autorka se zybývá především technikou litografie. Jedním z nejvýraznějších rysů jejích poeticky laděných prací je něžnost. Bývá vetkána do tváří zamyšlených, zasněných, mladých žen, jejichž hlavy, ozvláštněné motivy květů či motýlů mají jinotajný podtext. V celé autorčině tvorbě je též obsažena příroda. Nejen krajinné prvky a květiny, ale autorka má rovněž vřlý vztah i k drobným živočichům - motýlům, broukům, včelám - které nezřídka zasazuje do svých nevšedních výtvarných kompozic. Práce této skromné a pracovité umělkyně je živena hlubokou citovostí, básnivostí a láskou ke všemu živému i neživému. Jemná ženská ruka propůjčuje jejím šerosvitně zamlženým litografiím delikátní barevnost, magickou působivost stejně jako sdělnost a vytříbenost, plynoucí z opravdové umělecké poctivosti.

Zuzana Čechová - Kadlecová
*26.2. 1961 - Brno
Vyučila se fotografkou a dále studovala na SUPŠ v Brně - obor propagační grafika. Po svém otci (ing. arch. Alex Kadlec) převzala výtvarnou techniku klasické podmalby na skle s tradičními vysočinskými motivy, které se plně věnuje od roku 1990.

Jaroslav Dajč
*13.2.1943 - Perknov u Havlíčkova Brodu
Studoval pedagogicý institut v Jihlavě a Pedagogickou fakultu MU v Brně. Věnuje se grafice a kresbě, bibliofilským tiskům, vytváří ex libris. Příležitostně se věnuje zaké keramice. Námětově vychází lidové moudrosti, dochází až k náboženské tradici. Je autorem několika grafických cyklů. Působí jako pedagog na jihlavské grafické škole. Je zastoupen ve sbírkách Muzea ex libris v Chrudimi a International Muzeum ex libris, centrum Saint Niklaas (Belgie).

Milan Honěk
Zdatný kreslíř - autodidakt a báječný, veselý člověk ...

Jan Honsa, ak. mal.
*6.6.1876 - Tisová u Vysokého Mýta, +9.9.1937 - Polička
Studoval pražskou Akademii výtvarných umění v krajinářské speciálce profesora Julia Mařáka od r. 1893. Působil jako malíř, grafik a krajinář v Běstovicích u Chocně. Poslední léta prožil v Poličce. V roce 1893 získal (při své první zahraniční cestě - do Paříže a Normandie) na světové výstavě umělecké v St. Louis bronzovou medaili. Na druhou cestu do ciziny (Drážďany, Berlín, Holandsko, Belgie, Francie Mnichov) obdržel stipendium České akademie. Byl jmenován dopis. členem Hagenbundu a členem Union International des Beaux-Arts et Lettres v Paříži. Tvořil v duchu prvního impresionismu. Uměl prostým leč působivým způsobem zachytit ráz i náladu kraje, v němž jeho rodina sedlačila; zvláště jeho kvetoucí stromy, lesní motivy a typické chalupy.

Ludmila  Jandová, ak. mal.
*3.8.1938 - Osík u Litomyšle
Studovala na Odborné škole sklářské v Železném Brodě, grafickou přípravku AVU u prof. K Müllera a na AVU v Praze u prof. V. Silovského a V.Tittelbacha.V letech 1966 - 1969 absolvovala aspiranturu na AVU v Praze. Věnovala se především grafice (zde dává přednost suché jehle a leptu), ilustracím, kresbě (pastel, koláže) i dalším výtvarným technikám.

Ludmila Jiřincová, akademický malíř
*9.5.1912 - Praha
Malířka a grafička v Praze. Studia na keramické škole, soukromě u malíře Rudolfa Vejrycha (1926-1934), AVU u prof. Šimona (1934-1938). Účastní se na výstavách Hollaru (od 1939), hodně kraslí tužkou a tiskne grafiku. Uvedla se jako grafička jemného smyslu pro vnitřní hodnoty slovesného díla a pro jeho vnější formu.

Zuzana Kadlecová - Loukotová - grafika a kresba
*15.10.1960 - Liberec
Absolvovala gymnázium humanitního zaměření, poté prošla studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. (zprvu atelier filmové a televizní grafiky, dále pak atelier užité malby). Absolvovala pod vedením docenta Františka Krčmáře v roce 1987. Téhož roku začala s pedagogickou činností na SUPŠ v Turnově, též na SUPŠ v Jablonci nad Nisou. Jako externí pedagog působila od roku 1993 též na nově vzniklé katedře textilního a oděvního návrhářství Technické univerzity v Liberci. Zdrojem inspirace i hlavním zájmem tvorby autorky je figura. Pojetí ženské figury využívá prvky insorované rekalmou i módní fotografií. Pro mužskou figuru je též důležitá mechanika pohybu, snad jen v rasantnější podobě. Autorka používá speje, akryly, pastel či vlepuje do obrazu papír. malba jde přes rám - tedy nejde o úzkostlivou snahu o tvar těla či pevnost objemu - výsledkem je spontánní vepsání alternativ. Autorka se zabývá rovněž grafiklou, kde volí techniku především leptu a suché jehly.

 Kolektiv autorů

Markéta Kotková
Malířka, básnířka, ilustrátorka. Do obrazů vtiskává svoji lásku k drobným detailům každodenního života, k přírodě a jejím proměnám, k ženské přijímající a pečující tváři světa....... "Miluji slunce. Mé srdce je otevřené, zářím pro sebe, zářím pro ostatní, zářím pro život. Každou bolest svého srdce vyléčím. Věřím sobě a svým přáním. Plynu s životem. Sním, jako bych měla žít věčně, žiji, jako bych měla zemřít dnes."

Petr Lorenc
Narodil se v Brně a tamtéž studoval Střední školu uměleckých řemesel - obor propagační výtvarnictví. Jeho původním záměrem bylo uplatnit se jako počítačový grafik, leč počítačové programy mu příliš k srdci nepřirostly. Tíhlo jej to přece jen k více tvůrčímu, rukodělnému procesu. Nyní pracuje jako tiskař a vlastní autorskou výtvarnou práci má jako velkého koníčka. Tvoří především technikou linorytu, který si jeho pozornost a zálibu získal v netradičosti a zajímavosti práce - přesto, že autor má o svém díle vcelku jasno představu, výsledný tisk jej vždy dokáže překvapit.

Hynek Luňák
*1926, +2014
Narozen 12. dubna 1926 v Praze. V letech 1937–1941 zde navštěvoval reálné gymnázium a pak studoval na Vyšší průmyslové škole strojnické v Betlémské ulici. Svým původním vzděláním byl technik a konstruktér. Pracoval v Sezimově Ústí, ve Zlíně a od roku 1950 v Západomoravských strojírnách v Třebíči jako konstruktér pletacích strojů. Od roku 1956 byl často posílán na služební cesty do zahraničí, zejména do Itálie, kde měl možnost seznámit se s bohatými uměleckými a historickými památkami této země. Podnikl řadu soukromých cest, vždy za poznáním, s možností rozšíření vědomostí z historie a výtvarného umění. Od roku 1948 se účastnil výtvarných kroužků LUT v Gottwaldově (Zlíně), v Táboře a Třebíči, kde byli jeho učiteli akad. mal. prof. Vladimír Hroch, akad. mal. Josef Kousal a zejména prof. Novotný. V dalších letech se zúčastňoval malířských školení vedených Františkem Grossem, akad. malířem Šámalem a prof. Antonínem Kybalem. Některé jeho práce získaly už v této době mezinárodní ocenění. V 50. a 60. letech se věnoval konstruktivistické malbě a kresbě s tematikou přístavů, lodí a jeřábů. Od počátku 70. let upřednostňuje kresbu tužkou a pastelem, v grafice kamenotisk, techniku litografie. Vybírá si náměty z domova i ze zahraničních cest, především z Vysočiny, českých a slovenských hor, z Anglie, Bretaně, Řecka, Izraele. Rád se toulal krajinou, která mu byla často inspirací pro další práci. Zaujalo ho překrásné okolí Třebíče, údolí obou řek Jihlavy a Oslavy a především město samotné. A tak věnuje trvalý zájem grafické tvorbě a tvoří obrazy s motivy Třebíče a především malebných zákoutí Zámostí. V díle Hynka Luňáka se vždy prolínaly dva světy, svět zasněného umělce a svět precizního technika a konstruktéra, kterého nejrůznější konstrukce nejen fascinují, ale protože jim rozumí, dovede je vnořit do děl s antickými památkami. Nejobdivuhodnějšími jsou jeho kreslířské a grafické práce s motivy antické architektury. Vychází z konkrétní, většinou osobně poznané podoby krajiny, měst a památek, do kterých vkládá převážně stavební a technické prvky, které byly s těmito místy spojeny v době dávno minulých civilizací a dotváří je podle své představivosti a fantazie. Cyklus Brány – Lví brána v Mykénách, Brána stojícího času v Pompejích, Brána letního slunovratu Stonehenge v Anglii, to nejsou jenom reminiscence na místa známá z dějin umění a architektury, to je obdiv ke kontinuitě génia lidského ducha, jeho zvídavosti a vynalézavosti, obdiv k jeho touze po hledání nedostupného a nedosažitelného. Výtvarné činnosti se intenzivně věnoval od roku 1986, kdy odešel do důchodu. Byl členem Unie výtvarných umělců ČR – členem SVUV v Jihlavě. Je zapsán v Národním registru profesionálních výtvarných umělců ČR. Pravidelně se zúčastňoval výstav pořádaných SVUV v Jihlavě, výstav ex libris Chrudim, jako host vystavoval své práce v Hollaru, a výstav drobné grafiky i v zahraničí. Miloval vše krásné, obdivoval přírodu a v ní hledal časté náměty. Zajímal se o historii a jeho vědomosti za dlouhá léta studia byly obsáhlé. Všechny plány byly přerušeny a ukončeny 14. května 2014, kdy zemřel ve věku 88 let. Galerie má k dispozici retrospektivní katalog autorových prací.

Irena Navrátilová
*1.5.1987
Mladá začínající autorka, kterou k výtvarné tvorbě přivedla touha vyjádřit svoje cítění také jiným způsobem než jen verbálním. Svoje nápady, pocity, pozitivní energii, radosti i smutky sděluje papíru prostřednictvím především techniky kresby. Jak sama s úsměvem přiznává, první výtvarné náčiní - pastelky - si půjčovala od svojí pětileté dcerky. Malování ji naplňuje, uspokojuje a odreagovává, přivádí do krajiny kouzel "jiného světa".

Václav Plechatý
*26.2.1948
Řezbář, grafik, ilustrátor. Nemajíc odvahu podat v patnácti přihlášku na školu pro umělecké kováře začal se učit zámečníkem. Železem tehdy očarován postupně se k uměleckým činům s tímto chladným materiálem dopracoval, a s úspěchy. Přibývajícím časem mu však více a více vonívalo dřevo a papír. Vyzkoušel grafiku i řezbu a to bylo to pravé......dnes vynikající, osobitý, mimořádný.....je mimo jiné autorem figur světců pro třetí orloj v ČR, spuštěný na podzim 2008 v Kryštofově Údolí.

Rudolf Pollák
*1955
Dětství a mládí prožil na Moravě. Již od dětství hezky a rád kreslil a snil o tom, že jednou bude ilustrovat knihy. Výtvarný talent zdědil po otci, pro kterého bylo malířství rovněž celoživotní zálibou. Otec si přál, aby se syn malířství věnoval profesionálně a studoval výtvarné umění. Matka však byla proti a trvala na tom, aby syn vystudoval něco – jak říkala – co by ho uživilo. Vystudoval tedy „veterinu“ a malířství pro něj zůstalo, stejně jako pro otce, pouze koníčkem. Nedotčen tedy oficiálním výtvarným vzděláním Rudolf Pollák jde svou vlastní cestou srozumitelného, zdánlivě lehkého vyjádření. Miluje rychlou kresbu zvlněných, křivých čar a zemité tóny barev. Věnuje se tedy především kolorované perokresbě v kombinaci různých technik. Je tak trochu básníkem čar a křížků a překvapivě dokáže malovat (básnit) i slovy.

Ladislav Postupa
*21.9.1929
Grafik-fotograf, od roku 1970 držitel československého patentu na své zpracování a užití fotografie. Nová grafická kategorie, tzv. fotografická grafika. Vytváří černé a bílé čtverce a obdelníky na volná témata, svým dílem je zastoupen v mnoha foto a grafických institucích Evropy a USA.

Lucie Suchá
*1968 - Beroun
Vystudovala gymnázium a nějaký čast strávila studiem medicíny. Nakonec se však rozhodla pro druhou maturitu a nyní pracuje jako radiologická laborantka. Impulsem pro její výtvarnou tvorbu byl vánoční dárek - olejové barvy. Malovat začala jako autodidakt v roce 1989 a výtvarná práce se jí stala velikým a neodmyslitelným koníčkem stejně jako fotografování (držitelka několika ocenění časopisu Foto life). Při práci i zálibách vychovává paní Lucie své tři syny. Vše, co dělá, dělá s nesmírným nasazením - neúnavně žije, vychovává, pracuje, maluje, fotí, navrhuje loutky..... Její tvorba dnes čítá několik desítek ba stovek obrazů, na 30 samostatných výstav, její díla si oblíbili nejen tuzemští ale i zahraniční diváci.

Max Švabinský, Ph.Dr.h.c.
*17.9.1873 - Kroměříž, +2.2.1962 - Praha
Malíř, kreslíř a grafik, profesor na AVU. Talent projevoval odmala a už jako student německé reálky měl za sebou výtvarné úspěchy. Záhy tedy odchází (za finanční podpory hraběte Jaroslava Thuna) na AVU Praha, k prof. Pirnerovi. Již za studií je středem výtvarného dění, členem spolku Mánes. Významným obdobím je pro jeho tvorbu pobyt na Kozlově nad Českou Třebovou (1900-1914)..., od roku 1938 tvoří velký a závažný cyklus litografii k básni Viktora Huga "SATYR"...Celé životní dílo Maxe Švabinského je jedním ze základů naší realistické výtvarné tradice. Švabinský byl umělec velkého a mnohotvárného talentu. Tvořil své dílo proto, aby nejen on sám při jeho zrodu, ale i lidé, kteří je budou vnímat třebas až po desetiletích, zapomínali na životní šeď a uvědomovali si, že žít na Zemi je přece jen krásné.

Petr Toman, ak. mal.
*15.9.1959 - Praha
V letech 1980-1986 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Ladislava Čepeláka. Věnuje se převážně volné grafice. Pracuje technikou čárového leptu a akvatinty. Jeho koníčkem je železniční tematika. Z pražských motivů dává přednost Žižkovu a novějším objektům, než klasické staré Praze. Je členem skupiny výtvarných umělců - garfiků Hollar.

Karel Toman, ak. mal.
*27.2.1931 - Studená, +2.10.2000 - Praha
Léta žil v Telči a v Jihlavě, kde také vystudoval gymnázium. V roce 1954 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění, kde studoval u prof. Sychry a na grafické speciálce prof. Pukla. V roce 1953 získal za cyklus dřevorytů "Caprichos" hlavní cenu akademie a právo na dva čestné roky studia. Od roku 1956 byl členem skupiny výtvarných umělců - grafiků Hollar.

Emilie Tomanová, ak. mal.
*23.1.1933 - Praha, +16.3.1994 - Praha
Studovala na Státní grafické škole u prof. Balaše a prof. Dillingera a od roku 1951 na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vladimíra Pukla, na jehož grafické speciálce v roce 1956 absolvovala. Od roku 1956 byla členkou skupiny výtvarných umělců - grafiků Hollar.

Mézl Zdeněk , ak.mal.
*1934, +2016
Významný český grafik a ilustrátor se věnoval grafice a ilustraci především s historickou tematikou. Významně a mistrně rozvinul techniku dřevorytu. Proti přemíře barevnosti začal zdůrazňovat krásu černobílé. Pro jeho grafiky je typický osobitý humor a kritika postmoderního světa. Pro evropské a tuzemské sběratele vytvořil řadu exlibris, z nichž část vznikla druhotným použitím ilustrací, některé vytvořil pro konkrétního vlastníka (např. pro Britské muzeum nebo Václava Havla). Jeho ilustrační výtvarné práci se dostalo mnoha ocenění a uznání doma i v zahraničí.


 • první strana
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především do r. 1950 (Tomanův slovník...)
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především po r. 1950
 • Současná tvorba vysočinských malířů
 • Současná tvorba mimo-vysočinských krajinářů
 • Díla moderní, soudobá
 • Grafika a kresba
 • Fotografie
 • Řezbáři, sochaři, kováři, keramici, skláři, šperkaři, paličkovaná krajka a další
 • Paspartování
 • Grafologické služby
 • Prezentace adjustací
 • Starožitnosti
 • Výtvarné potřeby
 • Dále galerie nabízí ...
 • Další služby galerie pro vás

design & html & php © 2002-2019 Pavel Sodomka